logo

Поддршка и мотивација на талентирани и надарени ученици!

Наставникот по музичко образование, Ванчо Петков, според програмата на тимот за поддршка и мотивација на надарени и талентирани ученици, во текот на целата учебна година одржуваше часови по музичко образование во одделенска настава Часови се одржаа и во централното (IV и V одд.) и во подрачните училишта( III, IV и V).
Целта на овие часови е учениците подобро да се запознаат со музичките инструменти, да се заинтересираат и мотивираат за музиката, а оние поталентираните ученици за музика, да имаат можност да се претстават, да бидат препознаени.

Категории Новости