logo
Прашања и Предлози

Материјали и Линкови

за учениците и родителите

НЕКОЛКУ ФАКТИ

ИСТОРИЈА И РАБОТА

Изградено во 1928 г. со што се вбројува меѓу најстарите училшта
во Р. Македонија

НАСТАВЕН КАДАР И УЧЕНИЦИ

Број на наставници: 52
Број на ученици: 593
Вкупен број на вработени: 67

ПОДРАЧНИ УЧИЛИШТА

2 подрачни уилишта
- ПОУ во с. Градец
- ПУ во с. Лески

Школска Химна